Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Aanmelding

1.1. Aanmelding voor een theoriecursus dient via de website of telefonische te gebeuren.

1.2. Pas als U zich heeft ingeschreven zoals hierboven vermeld, is de aanmelding definitief. U ontvangt hierna een bevestigingsmail van ons.

ARTIKEL 2 – Examengarantie

2.1 Dagcursus.nl werkt met een zogenaamde examengarantie. Die houdt in dat u als u zakt voor uw examen de cursus één maal mag overdoen. Die garantie is tot 3 maanden nadat u uw eerste cursus gedaan hebt geldig.

2.2 Wij reserveren uw examen dan niet meer standaard voor u. U kunt het dan zelf doen, of ons vragen het voor u te doen. Bij dat laatste komen dan wel extra kosten kijken. Deze kosten worden vooraf met u besproken.

2.3 U mag voorafgaand aan de theoriecursus met het examen op dezelfde dag kosteloos één of meerdere extra cursussen volgen.

ARTIKEL 3 – Wijzigen van cursusdatum

3.1 Wilt u uw cursusdatum wijzigen? Dient u zelf contact op te nemen met het CBR om uw examen te wijzigen/annuleren.

3.2 Het wijzigen van de cursusdatum is niet toegestaan van het CBR. Wenst u de datum toch te wijzigen zijn daar kosten aan verbonden.

Artikel 4 – Annuleren van de cursus

4.1 Een theoriecursus en CBR theorie examen kan niet geannuleerd worden. Dient u zelf contact op te nemen met het CBR om uw examen te annuleren.

4.2 Als u de cursus toch annuleert, heeft u geen recht op restitutie. Dan worden de volledige kosten worden als nog op U verhaald.

Artikel 5 – Al gereserveerde examendatum CBR

5.1 Als u zelf al een examendatum hebt gereserveerd bij het CBR, kunnen wij het examen niet voor u reserveren. Dit komt omdat er per persoon maar één theorie-examen tegelijk aangevraagd mag worden.

5.2 In het onder 5.1 genoemde geval dient u zelf contact op te nemen met het CBR om uw examen te annuleren. Wij zullen vervolgens een nieuwe examendatum voor u aanvragen.

5.3 Als u al een examendatum heeft gereserveerd en wij om die reden geen examen kunnen reserveren, gelden de hierboven genoemde regels die gaan over het annuleren van uw cursus.

ARTIKEL 6 – Annulering theorie-examen CBR

6.1 Bij overlijdensgevallen of ziekmeldingen dient u zelf contact op te nemen met het CBR om uw examen te annuleren.
• Om een medische reden is het verplicht om een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van de doktersverklaring (afsprakenkaart oftewel het bewijs dat je naar een arts bent geweest) of de ziekenhuisopname formulier.

• Vanwege het overlijden van één van de ouders of schoonouders, partner, kind, broer of zus, als het examen viel in de periode beginnend bij de overlijden dag tot en met de begrafenis c.q. crematie. Je moet dan een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van de overlijdensadvertentie of rouwkaart.

• Als militair op korte termijn wordt gedetacheerd. Je moet dan een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van de oproep voor detachering of een verklaring van je commandant.

• Geboorte van je kind op de dag vóór het examen of de dag van het examen. Je moet dan een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van het geboortekaartje.
6.2 Het CBR zal alleen het examengeld restitueren (onder inhouding van administratiekosten) in de gevallen zoals hierboven omschreven.

ARTIKEL 7 – verplichtingen dagcursus.nl

7.1 Dagcursus.nl verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theoriecursus voor de auto, motor of bromfiets rijbewijzen.

7.2 Dagcursus.nl zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.

7.3 Dagcursus.nl zal zorgdragen voor het cursusmateriaal gedurende cursus.

ARTIKEL 8 – Verplichtingen leerling

8.1 De leerling dient zich te gedragen. Indien de leerling deze verplichting niet nakomt is dagcursus.nl gerechtigd de leerling de toegang tot de cursus te weigeren, zonder dat dagcursus.nl daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens de leerling.

8.2 De leerling dient zorg te dragen dat dagcursus.nl alle juiste gegevens van de leerling in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.

8.3 De leerling zal de door dagcursus.nl eventueel ter beschikking gestelde gegevens alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden. De leerling onthoudt zich van elke handeling die ertoe kan leiden dat de aan de leerling overhandigde cursusmaterialen openbaar worden gemaakt.

8.4 De leerling dient aanwezig te zijn op het afgesproken tijdstip en de locatie en dient een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben (zie informatie betreft geldig legitimatie https://www.cbr.nl/identificatie.pp). Indien de leerling zonder geldige afmelding niet aanwezig is op de afgesproken tijdstip en locatie, dan wel geen geldig legitimatiebewijs bij zich heeft, kan dagcursus.nl niet aansprakelijk zijn jegens de leerling voor de schade ontstaan uit de onjuiste afmelding, dan wel afwezigheid.

8.5 De leerling verklaart hiermee dat het doel is om de theoriecursus te volgen alleen om zich voor te bereiden om een CBR theorie-examen af te leggen. Mochten er andere doeleinden ten grondslag liggen, als gevolg waarvan dagcursus.nl directe of indirecte schade leidt of kan leiden, dan is dagcursus.nl gerechtigd om haar schade te verhalen op de leerling. Het is de leerling uitdrukkelijk verboden om van de cursus geluid- en/of beeldopnames en aantekeningen te maken.

ARTIKEL 9 – Slotopmerkingen

9.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
9.2 Aan typefouten kunnen geen rechten worden ontleend & wijzigingen voorbehouden.

Volg ons op Facebook

Theorie examen in 1 dag

Boek nu snel een theoriecursus

vinkScooter, Auto en Motor
vink Hoge Slagingskans
vink Loopafstand van CBR
vink100% examengericht
vinkCursisten uit heel Nederland
vinkBetalen op locatie