• Eenvoudig inschrijven
  • Hoge slagingskans
  • 100% examengericht
  • Ervaren docenten
  • Binnen 1 dag je theorie
  • Klassikaal les
  • Unieke lesmethode
  • Snel CBR-examendatum

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Dagcursus.nl

ARTIKEL 1 – Aanmelding
1.1. Aanmelding voor een theoriecursus dient via de website, door middel van invullen en versturen van de aanmeldformulier. Zodra je op de bedankt pagina bent gekomen dan is jouw aanmelding voltooid.
1.2. Als je je hebt ingeschreven zoals hierboven is vermeld, is de aanmelding definitief. Je ontvangt na aanmelding een automatische bevestigingsmail van ons.

ARTIKEL 2 – Examengarantie
2.1 Dagcursus.nl werkt niet met een zogenaamde examengarantie.
ARTIKEL 3 – Wijzigen van een dagcursus inclusief CBR theorie-examen of het wijzigen van de cursusdatum van de dagcursus inclusief CBR-examen.
3.1 Er is geen mogelijk om een dagcursus inclusief CBR theorie-examen kosteloos te wijzigen. Het CBR heeft het beleid dat het CBR theorie-examen niet kosteloos gewijzigd kan worden. Dit is de reden waarom Dagcursus.nl een dagcursus inclusief CBR theorie-examen niet kosteloos kan wijzigen.
3.2 Er is geen mogelijkheid om de afgestemde datum voor de dagcursus inclusief CBR theorie-examen kosteloos te wijzigen.
3.3 Indien je toch bij Dagcursus.nl een andere dagcursus inclusief CBR theorie-examen wil komen volgen, dan zal Dagcursus.nl alsnog 150 euro in rekening brengen.

ARTIKEL 4 – Annuleren van een dagcursus inclusief CBR theorie-examen.
4.1 Het is niet mogelijk om een dagcursus inclusief CBR theorie-examen kosteloos te annuleren.
4.2 Indien je een dagcursus inclusief CBR theorie-examen toch wil annuleren, dan zal Dagcursus.nl volledige kosten via onze incassobureau van Hoek & Partners in rekening brengen.
4.3 Indien je door bijzondere omstandigheden niet kunt deelnemen aan de dagcursus inclusief theorie-examen, dan dien je dit voor 48 uur voor aanvang van de dagcursus aan ons te melden. Dit kan alleen per e-mail via info@dagcursus.nl.
Hieronder staan de bijzondere omstandigheden;
4.3.1 Om een medische reden is het verplicht om een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van de doktersverklaring (afsprakenkaart oftewel het bewijs dat je naar een arts bent geweest) of de ziekenhuisopname formulier.
4.3.2 Vanwege het overlijden van één van de ouders of schoonouders, partner, kind, broer of zus, als het examen viel in de periode beginnend bij de overlijden dag tot en met de begrafenis c.q. crematie. Je moet dan een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van de overlijdensadvertentie of rouwkaart.
4.3.3 Als militair op korte termijn wordt gedetacheerd. Je moet dan een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van de oproep voor detachering of een verklaring van je commandant.
4.3.4 Geboorte van je kind op de dag vóór het examen of de dag van het examen. Je moet dan een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van het geboortekaartje.
4.4 Om in een aanmerking te komen voor restitutie dient u het restitutieformulier in te vullen op de website van het CBR en ons hierover te informeren.
4.5 Het restitutieformulier is te vinden op de website van het CBR of in onderstaande link: https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-halen/auto/theorie-examen-auto/wat-als-ik-mijn-examen-niet-heb-kunnen-doen.htm
4.6. Indien je niet binnen 48 uur voor aanvang van de dagcursus hebt afgemeld en geen of niet bruikbare bewijsstukken binnen een redelijke termijn aanlevert en het ingevulde restitutieformulier niet naar ons heeft verzonden, dan zullen wij alsnog de volledige kosten van de dagcursus inclusief CBR theorie-examen in rekening brengen via onze incassobureau van Hoek & Partners.
4.7 Indien je niet binnen 48 uur voor aanvang van de dagcursus hebt afgemeld, maar binnen een redelijke termijn, de bruikbare bewijsstukken hebt opgestuurd en het ingevulde restitutieformulier hebt verzonden, dan zullen wij alléén de administratiekosten in rekening brengen, te weten 27 euro. Indien er al is betaald, dan zal deze kosten verrekend worden.

ARTIKEL 5 – Al gereserveerde examendatum CBR
5.1 Als je zelf al een examendatum hebt gereserveerd bij het CBR, dan kunnen wij het examen niet meer voor je reserveren. Dit komt omdat er per persoon maar één theorie-examen tegelijk aangevraagd mag worden.
5.2 In het onder 6.1 genoemde geval dien je zelf contact op te nemen met het CBR om jouw examen te annuleren. Wij zullen vervolgens een nieuwe examendatum voor je aanvragen.

ARTIKEL 6 – Verplichtingen dagcursus.nl
6.1 Dagcursus.nl verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theoriecursus voor de auto, motor of bromfiets rijbewijzen.
6.2 Dagcursus.nl zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.
6.3 Dagcursus.nl zal zorgdragen voor het cursusmateriaal gedurende cursus.

ARTIKEL 7 – Verplichtingen leerling
7.1 De leerling dient zich te gedragen. Indien de leerling deze verplichting niet nakomt is dagcursus.nl gerechtigd de leerling de toegang tot de cursus te weigeren, zonder dat dagcursus.nl daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens de leerling.
7.2 De leerling dient zorg te dragen dat dagcursus.nl alle juiste gegevens van de leerling in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.
7.3 De leerling zal de door dagcursus.nl eventueel ter beschikking gestelde gegevens alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden. De leerling onthoudt zich van elke handeling die ertoe kan leiden dat de aan de leerling overhandigde cursusmaterialen openbaar worden gemaakt.
7.4 De leerling dient aanwezig te zijn op het afgesproken tijdstip en de locatie en dient een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben (zie informatie betreft geldig legitimatie https://www.cbr.nl/identificatie.pp). Indien de leerling zonder geldige afmelding niet aanwezig is op de afgesproken tijdstip en locatie, dan wel geen geldig legitimatiebewijs bij zich heeft, kan dagcursus.nl niet aansprakelijk zijn jegens de leerling voor de schade ontstaan uit de onjuiste afmelding, dan wel afwezigheid.
7.5 De leerling verklaart hiermee dat het doel is om de theoriecursus te volgen alleen om zich voor te bereiden om een CBR theorie-examen af te leggen. Mochten er andere doeleinden ten grondslag liggen, als gevolg waarvan dagcursus.nl directe of indirecte schade leidt of kan leiden, dan is dagcursus.nl gerechtigd om haar schade te verhalen op de leerling.
7.6 Het is de leerling uitdrukkelijk verboden om van de cursus geluid- en/of beeldopnames en aantekeningen te maken.

ARTIKEL 8 – minderjarigen
8.1 Een minderjarige is volgens de wet slechts bekwaam rechtshandelingen te verrichten als hij handelt met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s), oftewel zijn ouder(s) of voogd(en) (artikel 1:234 Burgerlijk Wetboek).
8.2 Om deze reden veronderstelt dagcursus.nl dat alle reserveringen door minderjarigen in overleg met een wettelijk vertegenwoordig, oftewel zijn of haar ouder(s) of voogd(en), zijn gedaan.

ARTIKEL 9 – Slotopmerkingen
9.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
9.2 Aan typefouten kunnen geen rechten worden ontleend & wijzigingen voorbehouden.