Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Aanmelding

1.1. Aanmelding voor een theoriecursus dient via de website of telefonische te gebeuren.

1.2. Pas als U zich heeft ingeschreven zoals hierboven vermeld, is de aanmelding definitief. U ontvangt hierna een bevestigingsmail van ons.

ARTIKEL 2 – Examengarantie

2.1 Dagcursus.nl werkt met een zogenaamde examengarantie. Die houdt in dat u als u zakt voor uw examen de cursus één maal mag overdoen. Die garantie is tot 4 weken nadat u uw eerste cursus gedaan hebt geldig.

2.2 Wij reserveren uw examen dan niet meer standaard voor u. U kunt het dan zelf doen, of ons vragen het voor u te doen. Bij dat laatste komen dan wel extra kosten kijken. Deze kosten worden vooraf met u besproken.

ARTIKEL 3 – Wijzigen van cursusdatum

3.1 Per 1 augustus 2019 is het niet mogelijk om het theorie-examen te wijzigen bij het CBR.

3.2 Het is technisch gezien dus ook niet mogelijk om dan de cursusdatum te wijzigen. Er kan namelijk maar één theorie-examen tegelijk aangevraagd worden.

Artikel 4 – Annuleren van de cursus en/of examen

4.1 LET OP! Je kunt de cursus niet meer kosteloos annuleren of wijzigen.

4.2 Als u de cursus toch annuleert, dan heeft u geen recht op restitutie. Indien u nog niet heeft betaalt, dan worden de volledige kosten alsnog op U verhaald via onze incassobureau.

4.3 Als u door bijzondere omstandigheden niet kunt deelnemen aan de cursus, dan dient u dit voor 48 uur voor aanvang van de cursus aan ons te melden per e-mail naar info@dagcursus.nl

Onder de bijzondere omstandigheden verstaan wij; ziekte/medische reden, overlijden van één van de ouders of schoonouders, als militair op korte termijn wordt gedetacheerd, geboorte van je kind op de dag vóór het examen of de dag van het examen.

4.3.1 Om een medische reden is het verplicht om een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van de doktersverklaring (afsprakenkaart oftewel het bewijs dat je naar een arts bent geweest) of de ziekenhuisopname formulier.

4.3.2 Vanwege het overlijden van één van de ouders of schoonouders, partner, kind, broer of zus, als het examen viel in de periode beginnend bij de overlijden dag tot en met de begrafenis c.q. crematie. Je moet dan een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van de overlijdensadvertentie of rouwkaart.

4.3.3 Als militair op korte termijn wordt gedetacheerd. Je moet dan een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van de oproep voor detachering of een verklaring van je commandant.

4.3.4 Geboorte van je kind op de dag vóór het examen of de dag van het examen. Je moet dan een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van het geboortekaartje.

4.4 Om in een aanmerking te komen voor restitutie dient u het restitutieformulier van het CBR ingevuld naar ons op te sturen per e-mail.

4.5 Het restitutieformulier is te vinden op de website van het CBR of in onderstaande link: https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-halen/auto/theorie-examen-auto/wat-als-ik-mijn-examen-niet-heb-kunnen-doen.htm

4.6. Indien u door bijzondere omstandigheden (zoals hierboven wordt genoemd), niet binnen 48 uur voor aanvang van de cursus afmeld, geen of niet bruikbare bewijsstukken binnen een redelijke termijn aanlevert en het ingevulde restitutieformulier niet naar ons heeft verzonden, dan zullen wij alsnog de volledige kosten op u verhalen via onze incassobureau.

4.7 Indien u door bijzondere omstandigheden zoals hierboven wordt genoemd, binnen 48 uur heeft afgemeld, en binnen een redelijke termijn, de bruikbare bewijsstukken heeft opgestuurd en het ingevulde restitutieformulier heeft verzonden, dan zullen wij alleen de administratiekosten in rekening brengen, te weten €20,-

4.8 Voor alle overige/bijzondere omstandigheden die niet genoemd zijn in artikel 4, zullen wij niet kosteloos kunnen annuleren of afmelden. Wij zullen het volledige cursusbedrag in rekening gebracht, tenzij wij in overleg met de kandidaat iets anders hebben afgestemd.

Artikel 5 – Al gereserveerde examendatum CBR

5.1 Als u zelf al een examendatum hebt gereserveerd bij het CBR, kunnen wij het examen niet voor u reserveren. Dit komt omdat er per persoon maar één theorie-examen tegelijk aangevraagd mag worden.

5.2 In het onder 5.1 genoemde geval dient u zelf contact op te nemen met het CBR om uw examen te annuleren. Wij zullen vervolgens een nieuwe examendatum voor u aanvragen.

5.3 Als u al een examendatum heeft gereserveerd en wij om die reden geen examen kunnen reserveren, gelden de hierboven genoemde regels die gaan over het annuleren van uw cursus.

ARTIKEL 6 – verplichtingen dagcursus.nl

6.1 Dagcursus.nl verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theoriecursus voor de auto, motor of bromfiets rijbewijzen.

6.2 Dagcursus.nl zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.

6.3 Dagcursus.nl zal zorgdragen voor het cursusmateriaal gedurende cursus.

ARTIKEL 7 – Verplichtingen leerling

7.1 De leerling dient zich te gedragen. Indien de leerling deze verplichting niet nakomt is dagcursus.nl gerechtigd de leerling de toegang tot de cursus te weigeren, zonder dat dagcursus.nl daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens de leerling.

7.2 De leerling dient zorg te dragen dat dagcursus.nl alle juiste gegevens van de leerling in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.

7.3 De leerling zal de door dagcursus.nl eventueel ter beschikking gestelde gegevens alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden. De leerling onthoudt zich van elke handeling die ertoe kan leiden dat de aan de leerling overhandigde cursusmaterialen openbaar worden gemaakt.

7.4 De leerling dient aanwezig te zijn op het afgesproken tijdstip en de locatie en dient een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben (zie informatie betreft geldig legitimatie https://www.cbr.nl/identificatie.pp). Indien de leerling zonder geldige afmelding niet aanwezig is op de afgesproken tijdstip en locatie, dan wel geen geldig legitimatiebewijs bij zich heeft, kan dagcursus.nl niet aansprakelijk zijn jegens de leerling voor de schade ontstaan uit de onjuiste afmelding, dan wel afwezigheid.

7.5 De leerling verklaart hiermee dat het doel is om de theoriecursus te volgen alleen om zich voor te bereiden om een CBR theorie-examen af te leggen. Mochten er andere doeleinden ten grondslag liggen, als gevolg waarvan dagcursus.nl directe of indirecte schade leidt of kan leiden, dan is dagcursus.nl gerechtigd om haar schade te verhalen op de leerling.

7.6 Het is de leerling uitdrukkelijk verboden om van de cursus geluid- en/of beeldopnames en aantekeningen te maken. Wij zullen dan de volledige schade verhalen op de leerling.

ARTIKEL 8 – minderjarigen

8.1 Een minderjarige is volgens de wet slechts bekwaam rechtshandelingen te verrichten als hij handelt met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s), oftewel zijn ouder(s) of voogd(en) (artikel 1:234 Burgerlijk Wetboek).

8.2 Om deze reden veronderstelt dagcursus.nl dat alle reserveringen door minderjarigen in overleg met een wettelijk vertegenwoordig, oftwewel zijn of haar ouder(s) of voogd(en), zijn gedaan.

ARTIKEL 9 – Slotopmerkingen>

9.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
9.2 Aan typefouten kunnen geen rechten worden ontleend & wijzigingen voorbehouden.

Volg ons op Facebook

Theorie examen in 1 dag

Boek nu snel een theoriecursus

Scooter, Auto en Motor
Hoge Slagingskans
Loopafstand van CBR
100% examengericht
Cursisten uit heel Nederland
Betalen op locatie